home en fr de <-- ^ -->

WF GA560 Rauschdiode
Noise Diode
Diode génératrice de bruit

Equivalent: LG16.

Fiche technique • Data sheet • Datenblatt: GA560.pdf

 

WF GA560 Rauschdiode

Hauteur • Height • Höhe : 52 mm • 2"
Diamètre • Diameter • Durchmesser : 25 mm • 1"

WF GA560 Rauschdiode

WF GA560 Rauschdiode

WF GA560 Rauschdiode

 


Le contenu de ce site est sous copyleft - The content of this site is under copyleft - Der Inhalt dieser Website steht unter Copyleft